บ้านIQ(ครูรุ้ง)

เตรียมสอบเข้าสาธิต คาทอลิก ป.1

About Us

บ้าน IQ ครูรุ้ง เตรียบสอบเข้าสาธิต เกิดขึ้นจากความเอารักและความเอาใจใส่ของแม่ที่มีต่อลูกที่อยู่ทั้งในระบบสาธิตและเครือคาทอลิก ต่อมาพัฒนาจนกลายเป็นโรงเรียนกวดวิชาที่มีครูกับนักเรียนตัวเล็ก ๆ ในบรรยากาศอบอุ่นเสมือนกับบ้านหลังที่สอง ในบรรยากาศการเรียนรู้แบบ positive  ขั้นแรก ครูรุ้งจะใช้วิธีสื่อสารกับเด็กๆ ผ่านของเล่นเพื่อทักษะสมาธิ ดึงความสนใจ สร้างความคุ้นเคยระหว่างครูกับนักเรียน เพื่อให้เด็กมีความสุข มีทัศนคติที่ดีต่อการเรียน ต่อมาเด็ก ๆ จะฝึกทำแบบฝึกหัดที่มีรายละเอียดซึ่งแยกระดับความยากง่ายดังต่อไปนี้

 

ชั้น , อายุ

ตัวอย่างรายละเอียดแบบฝึกหัด

เตรียมอนุบาล (2.5 – 3.5 ปี) ลีลามือ พัฒนาลายเส้น ฯลฯ
อนุบาล 1 ( 3 – 4 ปี) เรียนรู้ รูปทรง, สี, จำนวน  จับคู่, จำนวนนับ 1-50 ฯลฯ
อนุบาล 2 ( 4 – 5 ปี) สมาธิ การฟัง การจำ การคิด การสังเกต เรียงลำดับ ความรู้รอบตัว ทักษะทางคณิตศาสตร์และภาษา เพื่อการแก้ปัญหา
อนุบาล 3 ( 5 – 6 ปี)

 

กระทู้เก่าใน web tataya

การเตรียมความพร้อมเพื่อสอบเนวสาธิต

 

Comments are closed.